Info voor verwijzers

Informatie voor de eerstelijnshulp (verwijzende instanties)

Praktijk OverHoop

Mijn praktijk voor psychosociale therapie biedt toegankelijke zorg, die goed bereikbaar is voor potentiële cliënten. Ik zie mijn praktijk als ondersteuning en toevoeging van de eerstelijnshulp.
Vanuit mijn praktijk wil ik zoveel mogelijk cliënten bereiken, ook mensen die minder mobiel zijn. Te denken valt aan chronisch zieken, mensen met een korte levensverwachting, minder mobiele cliënten (bejaarden of invaliden) en bijvoorbeeld mensen met fobieën.
Huisbezoek is voor deze doelgroep het meest praktisch voor begeleiding en therapie.

Werkwijze
Ik werk eclectisch en kan putten uit meerdere therapieën en theorieën om te interveniëren. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het werken met cognitieve theorieën, o.a. cognitieve therapie, RET (Rationele Emotieve Therapie), aangevuld met lichaamswerk om lichaam en geest samen te brengen. Te denken valt aan rots en watertraining (weerbaarheidstraining), maar ook aan stressreductie via mindfulness. Zo ontstaat er naar mijn mening een effectiever en langer aanhoudend resultaat.
Mijn uitgangspunt is het hier en nu, waar nodig werk ik ‘herbeleving intensiverend’ om oude dramatische scènes door middel van psychodrama af te kunnen laten ronden.

Ervaring
Vanuit mijn praktijkervaring als (oncologie)verpleegkundige en als therapeut in de traumahulpverlening (en ervaringsdeskundige) en daarnaast mijn ervaring in het begeleiden van individuele en groepsgewijze cliënten met psychosociale hulpvragen binnen CIRO Horn, kan ik een goede inschatting maken om de cliënten te begeleiden.
Uiteraard ben ik bekend met de DSM-IV-TR. Bij ernstige problematiek zal ik doorverwijzen naar de GGZ-instellingen.

Registratie
Ik ben wettelijk geregistreerd bij de vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk en stel mij onder het tuchtrecht en bijscholingsreglement van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg: registratienummer 64 103 16 274. Tevens ben ik aangesloten bij de RBNG: registertherapeut BNG 809539R®
Uiteraard ben ik verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Terugkoppeling en overleg
Wanneer uw patiënt toestemming verleent, zal ik het voortgangsproces van uw patiënt schriftelijk aan u overleggen. Daarnaast ben ik graag bereid om deel te nemen aan een multidisciplinair overleg zodat de problematiek van de cliënt in een brede context kan worden besproken. Het doel is namelijk om te werken aan snelle en praktische begeleiding en het oplossen van of omgaan met bestaande problematiek.
Wanneer u nog vragen heeft een nadere toelichting wenst, dan kunt u mij bereiken onder telefoonnummer: 06-22312898

Reacties zijn afgesloten.